Den mladých výzkumníků na Ekonomické fakultě

Na začátku února, před začátkem letního semestru, se na Ekonomické fakultě VŠB-TUO konala v pořadí již 22., a tedy velmi tradiční konference MEKON. Jejím cílem je prezentace výsledků studentů doktorského studia a mladých akademiků. Tentokrát se konala 6. 2. 2020 v budově E na Havlíčkově nábřeží.

Účastníky a hosty přivítali organizátoři Ing. Jiří Branžovský z Katedry financí a Ing. Jakub Pavelek z Katedry ekonomie. Po jejich úvodu se slova ujal děkan Ekonomické fakulty, doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., který rovněž přivítal hosty na fakultě a vyjádřil, že je velmi rád, že se odehrává další ročník konference, která dává prostor mladým výzkumníkům.

Po zahajovacím ceremoniálu se již osazenstvo místnosti 115 rozešlo na jednotlivé prezentace. Těch probíhalo paralelně vždy několik a každý si většinou přišel na to, co ho zajímalo. Tematicky byl celý program rozdělen do několika okruhů, kterými byly Economics, Bussiness Administration & Management, Finance a Public Economics. Program konference byl rozdělen do dvou přednáškových bloků, přičemž po prvním následoval coffee break, který účastníci využili k neformálnějším hovorům, po druhém bloku prezentací následovala pauza na oběd.

A jaká byla například témata prezentací?

V sekci Economis byla prvním tématem analýza exportu LDC’s (Least Developed Countries) do Evropské unie, Spojených států amerických a Číny. Práci Impact of unilateral preferential measures of the European Union, the United States and China on exports of the least developer countries prezentovala Ing. Petra Doleželová, DiS., z Katedry evropské integrace. Od roku 2000 se do roku 2018 zvýšil vývoz z těchto zemí do Číny, a to na úkor právě EU a USA. Nutné je také zmínit, že každá práce měla své oponenty, v tomto případě profesora Macháčka a doktora Janků. Nicméně otázky mohl klást kdokoliv z posluchačů.

Druhým řečníkem zde byl Ing. Jakub Pavelek s tématem Post-crisis expansionary fiscal contractions. Tato teorie je v kontrastu se standardní ekonomickou teorií, jelikož předpokládá, že razantní snížení vládních výdajů, které ovlivní očekávání obyvatel ohledně daní a vládních výdajů, zvýší soukromou spotřebu a přinese hospodářskou expanzi. Rešerše literatury v tomto případě ukázala, že se tato teorie v mnoha předešlých výzkumech nepotvrdila. Popularita této teorie přišla především v posledních letech v souvislosti s minulou ekonomickou krizí. Nicméně se prozatím nepotvrdila ani v případě prezentovaného výzkumu, který probíhal na datech z roku 2009–2018 pro 28 (v době konference již 27) členských zemí a Velkou Británii, i když třeba v té době nebyly ještě členskými zeměmi.

Z dalších prezentací zmiňme ještě například práci Ing. Natálie Konečné, která hodnotila efektivitu cenové kompenzace ve veřejné dopravě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji (jelikož veřejná doprava v těchto krajích se nás většiny více či méně týká). Nebo příspěvek Sabriny Lee, M.A., která hodnotila efektivity nemocnic v Německu a která se svou prací zvítězila ve své sekci.

To nás vede k finálnímu oficiálnímu aktu konference, a sice ocenění nejlepších prací. Nejlepší práce ve svých sekcích měli například již zmiňovaná Sabrina Lee, Hana Dvořáčková, František Konečný, Alina Czapla nebo Rijad Trumic.

Organizátorům patří velké dík, za to, že přebrali organizační otěže a pokračují ve vytváření této příležitosti pro mladé vědecké pracovníky.