„Naši absolventi jsou opravdu dobře připraveni pro praxi a nemají problém se uplatnit,“ říká vedoucí katedry Jana Hakalová

Studenti Ekonomické fakulty VŠB-TUO mohli v uplynulém zimním semestru zaznamenat na půdě fakulty spoustu změn. Jednou z nich je vznik nových akreditovaných studijních programů, jejichž součástí je i nový studijní program Účetnictví a daně. V čem se liší od svého předchůdce, nám prozradila vedoucí Katedry účetnictví a daní paní doktorka Jana Hakalová. 

V čem je nový studijní program Účetnictví a daně odlišný od toho předešlého? Mohou studenti díky této změně očekávat více předmětů zaměřených právě na účetnictví a daně?

Naším cílem bylo připravit pro studenty atraktivní studijní program, kde budou vyučovány zajímavé předměty, nejen z pohledu účetní a daňové teorie, ale i především z pohledu a požadavků současné praxe. V rámci bakalářského programu Účetnictví a daně jsme usilovali o moderní profilaci absolventů tak, aby byli schopni teoreticky i prakticky aplikovat problematiku účetnictví a daní podnikatelských subjektů a neziskových organizací včetně všech specifických oblastí a nalezli uplatnění v účetních a daňových kancelářích, neziskových společnostech i ve státní sféře a ekonomických odděleních obchodních společností. Základem studia magisterského studijního programu Finance a účetnictví a naší specializace Účetnictví a daně je získání znalostí z oblastí finančního řízení a rozhodování podniků, finančních institucí a subjektů veřejného sektoru, dále účetnictví a daní podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v souvislosti se složitějšími účetními a daňovými transakcemi i v rámci mezinárodního pohledu a v neposlední řadě také z oblasti insolvenčního řízení, manažerského účetnictví, controllingu, reportingu, auditingu aj.

Jsme přesvědčeni o tom, že nabízená skladba povinných a volitelných předmětů je opravdu pestrá a že máme co nabídnout.

Jak náročné bude studium tohoto nového studijního programu?

Na náš program se hlásí především studenti, kteří mají jasnou představu o tom, v jaké oblasti by se chtěli vzdělávat a kam se bude ubírat v budoucnosti jejich praxe. To je pro ně jistou motivací a zároveň i motorem. Ale obecně lze říci, že vyučované předměty jsou vyvážené. Studenti zde najdou jak předměty odlehčené, tak i předměty náročnější. Vždy je to ale spíše úhel vlastního pohledu studenta a také jeho přístupu ke studiu. Studenti se mohou profilovat již od prvního ročníku, někoho baví více účetnictví, někoho daně, někdo inklinuje k podnikatelské problematice, někdo k neziskovému sektoru. Jsme přesvědčeni o tom, že nabízená skladba povinných a volitelných předmětů je opravdu pestrá a že máme co nabídnout. Opravdu se snažíme studenty pro naše zaměření a profese nadchnout a přednášet danou problematiku tak, ať ji pochopí, a zároveň je směrujeme k rozšíření nabytých znalostí formou absolvování povinné či volitelné praxe či dalším samostudiem.

Náš absolvent má na výběr tolik zajímavých pracovních příležitostí, že je jen na něm, kam chce svou kariéru směrovat.

Myslíte si, že bude po absolventech takového studijního programu poptávka a budou třeba lépe připraveni na praxi než předchozí absolventi?

Program Účetnictví a daně patří dlouhodobě mezi oblíbené obory (resp. programy) a naši absolventi jsou opravdu dobře připraveni pro praxi a nemají problém se uplatnit, o čemž svědčí i to, že většina studentů získá pracovní pozici ve svém oboru ještě před ukončením svého studia formou částečného či plného úvazku v praxi. Mezi typické pracovní pozice absolventa programu patří vedoucí pracovník účetního, daňového a ekonomického oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách, účetní asistent a asistent daňových poradců, asistent auditora a interní auditor, finanční manažer na střední úrovni řízení, asistent insolvenčního správce, hlavní účetní a odborný referent a metodik kontrolních oddělení, manažer na středním stupni řízení, referent finančních úřadů a specialista v daném oboru. Mezi typické pracovní pozice absolventů magisterské specializace Účetnictví a daně patří vedoucí pracovník účetních, daňových, ekonomických a kontrolních oddělení, účetní a daňový poradce, insolvenční správce, IFRS specialista a specialista oddělení controllingu, konsolidace a reportingu, specialista finančních a kontrolních oddělení, ekonom a manažer, odborný a vrchní referent finančního úřadu, a především asistent auditora, interní auditor a statutární auditor, znalec v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a specialista v daném oboru.

Jsem přesvědčena, že náš absolvent má na výběr tolik zajímavých pracovních příležitostí, že je jen na něm, kam chce svou kariéru směrovat a poptávka po takových specialistech bude neustále aktuální. Navíc se snažíme absolventům pomoci také tím, že jsme jim připravili uznání vybraných zkoušek v rámci dvou známých účetních certifikací, mezinárodní certifikace ACCA a národní certifikace v rámci ICU ČR. Záleží nám na tom, aby naši absolventi byli úspěšní ve své kariéře, a jsme s nimi rádi v neustálém kontaktu.

Jaké znalosti bude mít student po úspěšném absolvování studijního programu Účetnictví a daně?

Obsahem bakalářského studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech daňové evidence, finančního účetnictví obchodních korporací a dalších subjektů, účetnictví podnikatelských subjektů včetně problematiky mezd a pojistného, mezinárodních aspektů finančního účetnictví a účetního výkaznictví, transakcí v obchodních korporacích, manažerského účetnictví finančního řízení prováděného na základě ekonomických analýz, přímých daní, nepřímých daní, správy daní. V rámci magisterské specializace Účetnictví a daně absolventi pak získají znalosti a dovednosti z oblastí účetnictví a daní, řízení nákladů, kalkulací, cen, controllingu, účetnictví finančních institucí a pojišťoven, transakcí s podnikem souvisejících s akvizicemi, fúzemi a podnikovými kombinacemi, mezinárodních standardů účetního výkaznictví, reportingu, auditingu, konsolidace, likvidací a insolvenčních řízení, oceňování podniků, daňové problematiky včetně daňových teorií, daňové politiky EU aj.

Ve výuce využíváme i externisty z auditorských společností, finančních úřadů či odborníků z praxe.

Mohou se studenti nějak profilovat už během studia?

Jak již bylo uvedeno, studenti se samozřejmě mohou profilovat již v rámci studia volbou různých volitelných odborných předmětů a dále také volbou odborných praxí, které máme na každém stupni studia, myslím, že každý student se již od začátku studia může začít profilovat jako účetní, daňový specialista, ekonom či auditor, ať už v pozicích u menších, či větších podnikatelských nebo neziskových subjektů, podle toho, co mu více sedí a co ho baví. Účetnictví už dávno není jenom MD a Dal, naše profese a zaměření se v současnosti velice mění a modernizuje a tím je stále atraktivnější a zajímavější. Ve výuce využíváme i externisty z auditorských společností, finančních úřadů či odborníků z praxe, což studenti velmi vítají.

Práce vám jistě jako vedoucí katedry zabírá spoustu času. Co ale děláte, když zrovna nepracujete?

Pozice vedoucího katedry je opravdu na hodně plný úvazek, kdo mne dobře zná, ví, že v práci trávím čas již od brzkého rána (jsem tzv. „early bird“), mimo pracovní povinnosti ve škole i v rámci svých podnikatelských aktivit se snažím relaxovat především cestováním, což je můj největší celoživotní koníček, a vzhledem k tomu, že mám přátele i v zahraničí, mám pořád kam jezdit. Také v poslední době trávím více času s přáteli, protože udržovat si přátele je nezbytné pro šťastný a spokojený život, a v rámci naší profese je také třeba práci vyvažovat i jinými aktivitami, a předcházet tak syndromu vyhoření, který hrozí bohužel snad každému pedagogovi ve školství. Práci pedagoga mám ráda především z důvodu setkávání se s mladými lidmi a možnosti je směrovat a nadchnout pro naši zajímavou a různorodou profesi.

Zdroj titulní fotografie: Archív respondenta