„Nově by pravidla měla být mírnější,“ říká o výjezdech do zahraničí Martin Macháček

Ekonomická fakulta jako průkopník v oblasti zahraničních vztahů. Tak hovoří o naší fakultě profesor Martin Macháček. A určitě není sám! Stále si myslíte, že se do zahraničí dostanete pouze prostřednictvím programu Erasmus+? Nebo že nemáte dostatek možností, jak si zlepšit angličtinu studiem oborových předmětů? Pak si přečtěte dnešní rozhovor. I my v Sokolské33 věříme v důležitost studia v zahraničí.

Můžete nám pro začátek shrnout, jak vypadají vztahy Ekonomické fakulty se zahraničními školami?

Ekonomická fakulta udržuje se zahraničními univerzitami skutečně bohaté vztahy. V rámci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava patříme v oblasti zahraniční spolupráce jednoznačně k aktivnějším fakultám.

S jakými univerzitami spolupracujeme nejvíce?

Spolupracujících institucí je značné množství. Pokud jde například jen o program Erasmus+, máme aktuálně uzavřeny dohody se 106 partnery. Máme také řadu spoluprací na základě bilaterálních smluv, z nejdůležitějších mohu uvést partnerství s univerzitami v Číně, na Tchaj-wanu nebo v Koreji. Dlouhodobě rovněž spolupracujeme s univerzitami ve Velké Británii, například s univerzitou v Huddersfieldu, na níž mohou naši studenti studovat v programech Double Degree.

Co si pod pojmem „Double Degree“ mohou čtenáři představit?

Jedná se o programy „dvojího diplomu“. Absolventi po úspěšném ukončení takovéhoto programu obdrží diplom jak na své domovské univerzitě, tak na univerzitě zahraniční. Naše fakulta je zapojena do spolupráce s již zmíněnou univerzitou v Huddersfieldu, díky níž mohou naši bakalářští a magisterští studenti získat též odpovídající britský titul. Na druhé straně máme navázánu spolupráci s Hubei University of Technology v čínském Wuhanu, jejíž studenti mají možnost získat titul i u nás. Toto jsou již tradiční spolupráce. Kromě uvedených univerzit existuje také určitá forma spolupráce s univerzitou v Bergamu a nyní připravujeme program Double Degree s rovněž italskou Universitá della Calabria v Cosenze.

Spolupráci se zahraničím tedy stále posouváte dopředu.

Rozhodně! Od října například budeme jako fakulta participovat na řešení rozsáhlého projektu Technika pro budoucnost financovaného z prostředků Evropské unie (EU). Řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ale Ekonomická fakulta je zde zapojena v celé řadě oblastí, včetně internacionalizace. Jednou z dílčích aktivit je právě rozvoj programu Double Degree se zmíněnou univerzitou v Cosenze.

Snažíte se navazovat spolupráci i s dalšími univerzitami?

Ano, pokud jde o výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+, každoročně aktualizujeme seznam spolupracujících škol. Je ale potřeba říci, že je poněkud obtížnější udržovat kontakty například s Velkou Británií. Proto jsem rád, že se nám to daří. V akademickém roce 2017/2018 dále poběží spolupráce s univerzitami v Albánii, na Ukrajině a v Černé Hoře, a to díky projektu se zkratkou KA107, což samo o sobě není tolik zajímavé. Jedná se však o aktivitu, která umožňuje zemím EU spolupráci v rámci programu Erasmus+ s nečlenskými zeměmi. Díky této výhodě k nám mohou studenti z daných zemí přicestovat za studiem a naši pedagogové mají zase možnost vycestovat na výukové pobyty do zemí mimo EU. Příkladů zahraniční spolupráce je opravdu mnoho. Takto bychom mohli dlouze pokračovat! (smích)

Dnes jsou možnosti pro studenty v zásadě neomezené.

Představíte nám blíže program Erasmus+?

Jádro programu se vztahuje k mobilitám studentů a akademických pracovníků. U studentů se jedná nejen o studijní pobyty, ale také o pracovní stáže. Akademici pak vyjíždějí na pobyty spojené s výukou. Program samotný je ovšem podstatně rozsáhlejší. Kromě něj existuje například mechanizmus Freemovers umožňující studentovi, po předchozí domluvě s hostitelskou univerzitou, vycestovat i mimo námi uzavřené smlouvy. Pokud si tedy student sám nalezne zahraničního partnera, který je ochoten jej akceptovat, není problém studijní pobyt realizovat. Jeden z našich studentů takto pobýval až v Argentině. I u takovýchto „exotických“ pobytů je možná finanční podpora. Dnes jsou možnosti pro studenty v zásadě neomezené. Každý rok před začátkem zimního semestru navíc aktualizujeme směrnice pro výjezdy do zahraničí. Nově by měla být pravidla mírnější. Chceme například studentům nabídnout více pokusů pro splnění jazykových testů zdarma. Doufáme, že se díky tomu najde více studentů, kteří budou chtít vycestovat na zkušenou do ciziny.

Pokud student vycestuje mimo existující smlouvy, dochází poté mezi naší a příslušnou zahraniční univerzitou ke spolupráci?

My se spolupráci v žádném případě nebráníme. Jsme rádi, když nám naši studenti v zahraničí kontakt zprostředkují. Rozhodně totiž nepovažujeme naše portfolio partnerů za uzavřené. Vždy s oblibou říkám, že pro nás jsou důležití ti partneři, s nimiž je spolupráce „živá“ a u nichž registrujeme skutečný zájem. Nepotřebujeme se honosit počtem uzavřených smluv, které nám budou v zásadě k ničemu. Objeví-li se však zajímavá příležitost k aktivní spolupráci, tak po ní – s nadsázkou řečeno – skočíme.

Na fakultě máme přímo studijní obory, které jsou vyučovány v angličtině. Jak velké oblibě se těší?

Řekl bych, že rostoucí. Máme některé bakalářské, navazující magisterské a také všechny doktorské obory akreditovány v angličtině. Drtivá většina studentů těchto oborů je logicky ze zahraničí. Za zmínku nepochybně stojí studijní obor finance, v němž jsou zapsáni studenti – samoplátci z Číny, a to jak na bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni. Dokonce již v tomto oboru máme čínské doktorandy! Začínali zde jako bakalářští studenti a dnes jsou z nich aspiranti na doktorský titul. Dalším atraktivním studijním oborem je marketing a obchod, který má rovněž své zahraniční absolventy. Pokud se vše povede, měli by nově ke studiu uvedených oborů na magisterském stupni nastoupit studenti z Indie, Bangladéše či Nepálu. Na bakalářské úrovni pak nabízíme i program European Business Studies, v němž máme úspěšnou absolventku s uplatněním ve významné zahraniční firmě.

Dohromady jsme realizovali již 230 pobytů a hostili jsme 134 zahraničních kolegů z 26 zemí.

V čem spočívá událost International Week?

Na International Week jsme opravdu hrdí. A myslím, že oprávněně. Vždyť letos v říjnu poběží již jeho osmý ročník. Akce byla od počátku velmi úspěšná a každý rok stoupá počet zahraničních kolegů, kteří by se jí rádi zúčastnili. V rámci této události fakultu navštěvují nejen zahraniční pedagogové, ale také administrativní pracovníci, koordinátoři mobilit. Přijedou na týden, vedou přednášky, semináře, workshopy pro naše studenty i kolegy a probíhá samozřejmě i networking.

Nedávno jsem zpracovával údaje z uplynulých ročníků. Dohromady jsme realizovali již 230 pobytů a hostili jsme 134 zahraničních kolegů z 26 zemí. To znamená, že k nám mnozí kolegové přijíždějí opakovaně. Někteří se nám hlásí sami na příští ročník dokonce ihned po ukončení stávajícího ročníku! Akce prozatím probíhá jen na naší fakultě, ale je tak úspěšná, že by měla být v blízké budoucnosti zorganizována i celouniverzitně v rámci zmíněného projektu Technika pro budoucnost. Univerzita se též chystá podpořit zřízení fakultních oddělení International Office, neboť dosud takovéto oddělení existuje pouze u nás.

Jak reagují čeští studenti na předměty, které se na fakultě vyučují také v angličtině?

Musím podotknout, že jsou to stále spíše jen jednotlivci a nejedná se o masový jev. Ale i z vlastní zkušenosti pedagoga vím, že si každoročně někteří studenti předměty v angličtině volí. Předpokládám, že je pro ně ještě složitější předměty absolvovat, přesto jsou většinou úspěšní. Hlavním důvodem bude zřejmě jejich motivace a vůle, neboť když už si takové předměty zapíší, věří, že na jejich splnění mají. Máme též prvotřídní pedagogy, kteří jezdí často na zahraniční stáže, proto můžeme zajistit i kvalitní zázemí pro studium v angličtině.

Chystáte další podobné akce, jako je International Week?

Za zmínku určitě stojí chystaná fakultní Letní škola ekonomických, finančních a manažerských studií. Některé fakulty na univerzitě již tento koncept mají zaveden, my se k němu dostáváme díky projektu Technika pro budoucnost. První ročník by se měl odehrát již příštího léta a měl by být určen zahraničním studentům. Ovšem i když je primárně aktivita cílena právě na ně, nevidím důvod, proč by se jí nemohli zúčastnit také čeští studenti. (usmívá se) Nově nás čeká také celouniverzitní „foundation year“, česky „nultý ročník“. Naše fakulta se k této aktivitě připojila a o její nabídku projevilo zájem 31 zahraničních uchazečů. Zahraniční zájemci o bakalářské studium musí mít u nás ověřeno středoškolské vzdělání a díky studiu v nultém ročníku dostanou možnost si potřebné dokumenty v klidu vyřídit, navíc se již budou moci aklimatizovat a připravit se na budoucí plnohodnotné studium.

A jak se vlastně zahraniční zájemci o možnostech studia na naší fakultě dozvědí?

Univerzita disponuje třemi významnými informačními kanály, díky nimž se o nás tito zájemci mohou dozvědět. Předně je to prezentace na specializovaných zahraničních webových stránkách a s tím spojený softwarově podporovaný systém řízení vztahů se zákazníky (tzv. CRM). Dále jsou to přímé kontakty se zkušenými a důvěryhodnými zahraničními agenty čili profesionálními firmami zprostředkovávajícími zájemcům studium mimo jejich domovskou zemi. Stále používaným prostředkem jsou i osobní kontakty na mezinárodních veletrzích vysokoškolského vzdělání. Fakulta a univerzita se samozřejmě prezentují rovněž prostřednictvím vlastních webových stránek v angličtině.

Fotografie: Kateřina Ševčíková


Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D., desátým rokem působí na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava v pozici proděkana pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu. Profesorem byl jmenován v roce 2016 v oboru ekonomie. Titul Ing. získal za studium oboru národohospodářství. V rámci pobytů v zahraničí navštívil například Cyprus University of Technology, Istanbul Bilgi University anebo Liverpool John Moores University. Kromě toho je také prezidentem České společnosti ekonomické a členem předsednictva České asociace MBA škol i několika vědeckých rad.

Autorské okénko: Na rozhovor jsem měla připraveno velké množství otázek a bála jsem se, že je nestihneme všechny probrat. Nakonec jsme hlavně díky precizním odpovědím pana proděkana všechna důležitá témata obsáhli. Získané informace mě jen utvrdily v názoru, že nám fakulta nabízí opravdu široké množství možností pro studium v zahraničí. Byla by škoda toho nevyužít!