Soutěž DUEL: Dobrý příklad spolupráce kateder a způsob pro získávání aktivních studentů

Z katedry účetnictví a daní přišel před 3 lety jedinečný nápad, který pod taktovkou Ing. Jany Hakalové, Ph.D., a Ing. Marcely Palochové, Ph.D., vytváří v nadějných středoškolácích zájem nejen o širokou škálu oborů či studium na vysoké škole, ale také třeba o vzájemnou spolupráci a sebevzdělávání. Náš redaktor Daniel Pakši vyzpovídal iniciátorky soutěže, na které se v dnešní době podílí mimo jiné katedra podnikohospodářská pod vedením Ing. Josefa Kašíka, Ph.D., a katedra financí pod vedením Ing. Ivety Ratmanové, Ph.D. Nejenom o počátcích soutěže, průběhu a plánech do budoucna se dozvíte v dnešním rozhovoru.

Mohly byste nám pro začátek popsat, jak celá soutěž probíhá?

Jana Hakalová: Soutěž začíná již v červnu, kdy s pracovním týmem připravujeme leták s podmínkami a programem soutěže, a na začátku září jej poštou a e-mailem rozesíláme na patnáct středních škol s ekonomickým zaměřením. Většinou se jedná o obchodní akademie v Moravskoslezském kraji. Týmy ze středních škol se nám poté na základě tohoto oslovení hlásí v průběhu září a října. Podmínkou je, že každá škola může do soutěže poslat pouze jeden tříčlenný tým. Škol jsme vždy oslovovali celkem patnáct, v prvním ročníku se jich přihlásilo deset, v druhém pak jedenáct. Ve třetím ročníku, který proběhne tento rok, věříme v další nárůst účastníků.

Jste tedy spokojeni s rozsahem na Moravskoslezský kraj? Nezvažujete například expanzi do sousedních krajů?

Jana Hakalová: Přemýšleli jsme o tom, ale kvůli kapacitě zatím ne. Minimálně pro nadcházející třetí ročník. Pro čtvrtý bychom rozšíření již zvažovat mohli.

Se kterými tematickými okruhy mají studenti největší problémy?

Jana Hakalová: Soutěž je rozdělena na tři části. Soutěžící již v dřívějším termínu před začátkem soutěže zpracovávají dle požadavků a instrukcí podnikatelský záměr, který následně vyhodnocujeme. Vzhledem k tomu, že se setkáváme s velmi zajímavými záměry, lze konstatovat, že studentům tato část nedělá větší problémy. Další fází je absolvování písemného testu v den soutěže. Tento test je zaměřený na problematiku z oblasti účetnictví, daní, financí a podnikové ekonomiky, nacházejí se v něm jak teoretické, tak praktické otázky a úkoly. S touto částí zpravidla studenti taktéž nemívají problémy, většinou jsou žáci ze svých středních škol na tuto problematiku dobře připraveni. Poslední fází soutěže je zpracování souvislého příkladu, který je zaměřen přímo na problematiku účetnictví a daní. Tady se již setkáváme s tím, že u některých studentů začínají problémy s řešením. Ne všichni z nich znají úplně všechny zadané účetní případy. V minulém ročníku měli problémy třeba s podrozvahovými a závěrkovými účty, ale i obecně se zaúčtováním některých vybraných oblastí na jednotlivé účty. Problematiku, kterou studenti nezvládli, pak sdělujeme jejich pedagogickému doprovodu, který velmi zajímá, v čem jsou jejich studenti dobří a které oblasti jim dělají problémy.

Máte informace o tom, že se účastníci soutěže poté přihlásili na naši fakultu?

Jana Hakalová: Vzhledem k tomu, že hovoříme se studenty již v průběhu soutěže a máme zpětnou vazbu i od pedagogů ze středních škol, které se účastní, tak víme o jejich zájmu se na naši fakultu přihlásit. Celá řada z nich nás v prvním ročníku osloví s tím, že se účastnili naší soutěže, což nás těší. Takže zpětná vazba tady určitě existuje a soutěž dle mého názoru jistě přispívá k dobrému jménu celé fakulty.

Neplánujete vytvořit nějakou „jednodušší“ verzi, například pro studenty gymnázia, na kterou by se vzhledem ke svému všeobecnému zaměření museli i nějak mimoškolně, tedy možná více, připravit?

Marcela Palochová: To je samozřejmě otázka do diskuse, protože by studenti gymnázií museli být zařazeni do jiné kategorie než obchodní akademie, které jsou daleko lépe připraveny na specifické zaměření naší soutěže. Takže podoba nějaké jednodušší verze je opravdu na zvážení, protože gymnázií je spousta a je pravda, že na Ekonomickou fakultu nastupuje hodně studentů i právě z gymnázií. Je to tedy výzva.

Už jen to, že na soutěži spolupracují dohromady tři katedry, vytváří záměr soutěže.

Jak celý nápad vytvořit soutěž DUEL vznikl?

Jana Hakalová: Myšlenka soutěže vznikla na katedře účetnictví a daní, dlouhodobě navštěvujeme střední školy s ekonomickým zaměřením, kde pravidelně prezentujeme obor účetnictví a daně, a rovněž zajišťujeme pro studenty na školách odborné přednášky na vyžádání, v posledních 2 letech i např. v rámci projektu ČSE „Experti do škol“. Na základě této naší dřívější spolupráce vznikla myšlenka vytvořit soutěž a pozvat studenty přímo k nám na fakultu, díky které je můžeme lépe poznat a přímo oslovit a zároveň představit i další fakultní obory. Už jen to, že na soutěži spolupracují dohromady tři katedry, vytváří záměr soutěže, ve snaze oslovit studenty nejen se zaměřením pro oblast účetnictví a daní, ale i pro problematiku financí nebo podnikové ekonomiky.

Je tedy v týmech poznat, že jsou jednotliví členové „experty“ každý na jinou disciplínu?

Jana Hakalová: Můžu konstatovat, že studenti jsou obecně dobře připraveni. V rámci soutěže patří mezi nejlepší studenti Gymnázia a Obchodní akademie z Orlové. Jejich studenti se opakovaně umisťují na předních příčkách, dále také studenti z Obchodní akademie v Třinci. Práce v tříčlenném týmu se při soutěži jeví jako velká výhoda, studenti mohou spolu probírat řešenou problematiku a vzájemně se doplňovat.

V soutěži pracujete se středoškoláky. Máte nějaký recept na to, jak nalákat studenty ke studiu na naší fakultě?

Jana Hakalová: Jsem přesvědčena, že naše fakulta má dobré jméno a nabízené fakultní obory jsou zajímavé a pestré. Myslím si tedy, že studenti nejen z obchodních akademií nebo gymnázií, ale i jiných středních škol si u nás určitě vyberou obor, který je bude opravdu bavit. Právě díky komunikaci s jednotlivými školami už v průběhu studia získáváme další studenty. Domnívám se, že právě udržování kontaktů nad rámec soutěže k tomu přispívá. Samozřejmě se snažíme nejen my, ale zároveň ostatní oborové katedry. Jde nám také o to, aby studenty studium bavilo. Snažíme se o zajištění potřebné praxe, což si myslím, že se na našem oboru určitě daří. Tedy nejen tato soutěž, ale i různé semináře, kurzy a další aktivity dohromady uceleně přispívají k tomu, aby fakulta byla v povědomí studentů již na středních školách.

Máte nějakou představu, jak by měla soutěž vypadat za pár let?

Jana Hakalová: Byla bych ráda, kdyby soutěž pokračovala a byla stále stejně oblíbená. Rovněž aby se nám účastnilo co nejvíce studentů a jejich týmů. Možná, že bychom mohli rozšířit soutěž o další problematiku nebo zapojit další katedru. Jsme v kontaktu i s pedagogy ze středních škol, protože s každým soutěžním týmem vždy přijede pedagogický doprovod. Takže si i navzájem vyměňujeme zkušenosti a mluvíme spolu o tom, co se studenti učí. Naopak oni mají pak od nás zpětnou vazbu v tom, že vědí, v čem jejich studenti udělali chybu a které oblasti jsou pro ně problémové. Následně tak mohou se svými studenty v hodině zpětně zopakovat danou problematiku.

Marcela Palochová: Já si osobně myslím, že kdyby soutěž byla rozšířena celorepublikově, jako je tomu například u soutěže, kterou pořádá VŠE v Praze, tak by se z toho vytratil osobní přístup a osobní kontakt. Tento přístup je podle mého názoru ideální pro všechny zúčastněné strany, jak pro nás, tak i pro střední školy.


Jana Hakalová & Marcela Palochová: A v neposlední řadě také musíme poděkovat všem organizátorům spolupořádajících kateder a samozřejmě sponzorům, mezi které patří například společnost Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Kofola, Student Agency, Nadační fond Karla Engliše a zajisté Ekonomická fakulta VŠB-TUO, bez kterých by se soutěž nemohla konat.