Znáš nově akreditované studijní programy?

Stále váháš, kam povedou tvé kroky po složení maturitní zkoušky a ukončení středoškolského studia? Kromě tradičních studijních programů s obory byly letos na Ekonomické fakultě otevřeny nově akreditované programy. Ty odpovídají moderním trendům ve vzdělávání a reagují na měnící se požadavky pro uplatnění absolventů na trhu práce. Pojďme si je společně představit.

Prvním nově akreditovaným studijním programem je Aplikovaná ekonomie. Tento program je zaměřen na pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní, evropské i světové úrovni, na možnosti ovlivňování ekonomiky nástroji hospodářské politiky a na dopady praktické hospodářské politiky na ekonomické aktéry. V rámci studia tohoto programu se budeš věnovat také tvorbě analýz a zpracování dat a naučíš se praktickému využití matematiky a statistiky. Tento studijní program se člení na dvě specializace. První je Ekonomický rozvoj, který je orientován do oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, veřejných financí, monetární politiky a politiky zaměstnanosti. Rovněž se seznámíš s metodami ekonomické analýzy, díky čemuž budeš umět nabyté znalosti aplikovat v praxi. Druhou je specializace Mezinárodní ekonomické vztahy, která je orientována na mezinárodní dimenzi ekonomické teorie a ekonomických vztahů, což posílí tvou schopnost orientace v ekonomických záležitostech v mezinárodním měřítku. Seznámíš se mj. s otázkami týkající se globalizace, mezinárodního obchodu či projektového a dotačního managementu. Obě specializace podporují zahraniční studium i praktické stáže.

Druhým nově akreditovaným studijním programem je Ekonomika a management. Studiem tohoto programu zjistíš, jakou organizačně právní formu podnikání zvolit, jak založit a vést podnik, jak organizovat a řídit procesy uvnitř organizací nebo jak řídit lidské zdroje. Tento program má hned čtyři specializace. První je Ekonomika a právo v podnikání, která je zaměřena na vzájemné působení práva a ekonomiky. Dozvíš se například to, jak správně zpracovat obchodní smlouvy, jak zpracovat podání na úřady a soudy nebo jak získat živnostenské oprávnění. Studiem specializace Management se naučíš, jak zvládat manažerské funkce, jak využívat manažerské metody a techniky nebo jak řídit sociální a ekonomické procesy uvnitř organizací. Specializace Podniková ekonomika je orientována na organizaci a zlepšování podnikových procesů, financování a vyhodnocování činností podniků, jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti a rovněž se dozvíš, jak podnik založit. Poslední je specializace Sportovní management. Naučíš se, jak zvládat manažerské funkce ve sportovním prostředí, dozvíš se o možnostech podnikání v oblasti sportu a naučíš se metodiku a pravidla vybraných sportů.

Dalším nově akreditovaným studijním programem je Marketing, který se člení do dvou specializací. Marketing a obchod je vhodný pro všechny, kteří se v budoucnu vidí jako manažeři v marketingových nebo obchodních oddělení společností, marketingoví manažeři ve veřejných institucích, obchodní logistici v komerčních společnostech nebo jako logistik manažeři, category nebo account manažeři. Studium specializace Marketingová komunikace tě připraví na práci v odděleních marketingové komunikace, v reklamních a mediálních agenturách nebo tradičních médiích a ve společnostech zabývajících se online marketingem. Můžeš se stát například manažerem komunikace, tiskovým mluvčím nebo online marketingovým specialistou.

Posledním nově akreditovaným studijním programem je Veřejná ekonomika a správa. Tento program se do specializací dále nečlení a je určen všem, kteří vidí svou budoucnost na pozicích ve veřejné správě a dalších segmentech veřejného sektoru. Dozvíš se o vazbách a vztazích vně veřejného sektoru a o vazbách mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.

Kromě nově akreditovaných studijních programů můžeš studovat obor Finance v rámci programu Hospodářská politika a správa. Tento obor nabízí komplexní finanční vzdělání. Jeho absolventi nachází uplatnění v manažerských funkcích ve finančních útvarech firem, v bankovních, pojišťovacích a investičních institucí či ve veřejné správě. V rámci programu Ekonomika a management můžeš studovat obor Účetnictví a daně, přičemž získáš teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví a daní. Uplatnění nalezneš například jako účetní, daňový poradce nebo asistent auditora. V rámci programu Systémové inženýrství a informatika můžeš studovat obor Informatika v ekonomice. Tento obor je vhodný pro všechny, kteří se vidí jako analytici a metodici ekonomických procesů, jako projektoví manažeři nebo správci systémů.

Struktura navazujících studijních programů se trochu liší. Některé nově akreditované studijní programy nejsou prozatím k dispozici. Ale nemusíš mít obavy! V původních studijních programech nalezneš specializacím podobné obory. Kompletní výčet navazujících studijních programů nalezneš zde.

Už víš, kam povedou tvé kroky?

 

 

Zdroj fotografií: archiv redakce a webový portál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava